Woordje van ….

Woordje van Adri

Als u het maandblad in de bus krijgt, hebben we net Hemelvaart gevierd en zijn we onderweg naar Pinksteren.
Ik kwam onderstaand stukje tegen, waarin Hemelvaart prachtig omschreven
wordt. Ik wou dit graag met u delen.

HEMELVAART EEN FEEST!?
‘Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.’ (Lucas 24:51, NBG)
Is Hemelvaart wel een feestdag? Zeker in vergelijking met bijv. Kerst of Pasen valt Hemelvaartsdag een beetje in het niet. Eigenlijk is het vaak gewoon een vrije dag. Lekker om eens andere dingen te doen.
Maar lees dan eens het verslag, door Lukas in zijn eerste boek (Lucas 24:52) beschreven. En let ook eens op de reactie van Jezus’ volgelingen, die Zijn Hemelvaart van dichtbij meemaakten. Zij gingen echt ”uit hun dak”! Als de leerlingen Jezus naar de hemel zien gaan, brengen ze Hem hulde. En daarna “keerden ze in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden”. Is dat niet wat overdreven? Wat zorgde er nu voor dat zij zo uitgelaten waren? Ze hebben toch net gezien hoe Jezus hen verliet…?
Ja, maar ze hebben ook gezien hoe dat gebeurde! Lucas beschrijft dat in zijn tweede boek (Handelingen 1:9). Zowel in de oude als in de Nieuwe
Bijbelvertaling is beschreven dat ze Jezus eerst nog wel even zien. Ze zien Hem de lucht in gaan. Maar daarna komt er een wolk tussen drijven. Dus al snel zien ze Hem niet meer. Toch staat er in het Grieks iets anders. En gelukkig komt dat in andere vertalingen beter uit: “ze zagen dat Hij omhoog werd geheven: een wolk nam Hem mee en Hij verdween uit hun gezicht”.
Met andere woorden: Jezus’ volgelingen zien geen wolk er tussen komen, zodat zij het (Hem) verder niet meer kunnen volgen. Nee: ze zien juist hoe die wolk komt, hun meester optilt en naar boven draagt. En ze kijken en kijken, helemaal tot Hij uit hun ogen is verdwenen. Op die wolk. En meteen weten ze genoeg. Want een wolk die er aan komt en iets doet?
Ja, dat is God Zelf! God kwam Zijn Zoon ophalen op Zijn wolkenwagen! En dus
lees je niks over verdriet of gemis. Maar alleen over blijdschap en zingen voor God. Want zij hebben het met eigen ogen gezien: het definitieve einde van Jezus’ vernedering. Zijn opstaan uit de dood was al geweldig. Echt een verhoging. Maar dit is nog veel geweldiger! Wat een majesteitelijke manier om de troon te bestijgen: op de wolken! Wat een beloning voor al dat vernederende werk eerst. Dit is echt de Bekroning! Hij is vanaf nu echt de allerhoogste Majesteit.
En daarna :

PINKSTEREN : Komst van de Heilige Geest
Tien dagen na de Hemelvaart van Christus begint de viering van het
Pinksterfeest. Dat was toen een Israëlitisch oogstfeest, dat zeven weken na het Paasfeest gevierd werd. (Het woord Pinksteren is afgeleid van een Grieks woord dat ‘vijftigste dag’ betekent.) Op het Israëlitische Pinksterfeest werden de eerste broden die gebakken waren van het pas geoogste graan, aan God geofferd. Daarom werd het feest ook wel ‘het (Lev.23:15-17) feest van de eerstelingen’ genoemd. Deut.26:1-11 Op die feestelijke dag waren de discipelen en de overige volgelingen van Jezus allemaal bij elkaar.
Er waren zo’n honderdtwintig mensen, mannen (Hand. 1:14,15) en vrouwen,
bijeen. En opeens (Hand. 2: 1) gebeurde er iets wonderlijks. Ze hoorden iets dat leek op het geluid van een storm. En ze zagen tongen die op vuur leken. Die vurige tongen gingen uit elkaar.
De Heilige Geest, die door mensen niet gezien of gehoord kan worden, wordt nu hoorbaar en zichtbaar als (Matth. 3: 16) iets dat lijkt op wind en vuur. De tongen dalen neer op elk van de aanwezigen. Zonder onderscheid worden zij allemaal met de Geest vervuld. De belofte van Jezus wordt op de moment werkelijkheid.

Vol van de Heilige Geest
Ze kunnen zomaar spreken in allerlei talen die ze nooit geleerd hebben. En Petrus kan ook zomaar een toespraak houden tot de verbaasde mensen die te hoop gelopen zijn nadat het gebeurde. De eenvoudige visser maakt de menigte duidelijk, dat wat er gebeurt, de vervulling is van de belofte die God aan Abraham gegeven heeft: (Gen. 17: 7) ‘Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. ‘ Petrus zegt tegen hen: “Deze belofte is voor u en voor uw kinderen; deze belofte is voor iedereen die zich bekeert en de doop tot (Hand.2 : 39) vergeving van de zonden ontvangt” . Mensen laat je dopen, opdat jullie (Matth. 3) zonden vergeven worden. Wie zich (Joh. 1: 33) bekeert, wordt door Christus gedoopt met de Heilige Geest. De Heilige Geest is een gave van God, die Hij geeft aan iedereen die Hij daartoe roepen zal. En de Geest is zelf God. Dit is de vervulling van de belofte: “Om u en uw nageslacht tot een God te zijn”.

Voor iedere gelovige
De kleine gemeente van Jezus wordt (Hand. 1: 8) nu Zijn getuige, zoals Jezus dat van te voren gezegd had. Allen getuigen zij van het evangelie. Toen, voor één keer, mochten zij dat doen op een wonderlijke manier, in allerlei talen die ze niet kenden: ‘zoals de Geest (Hand. 2 : 4) het hun gaf uit te spreken’. Op de dag waarop de Heilige Geest kwam hebben zich drieduizend mensen bij die kleine gemeente gevoegd. Of beter werden er drieduizend mensen (Hand.2 : 41) bijgevoegd, door de Geest die hun harten opende. Op het feest van de eerstelingen waren zij de eerstelingen van de kerk in het Nieuwe Testament.
Vanaf die dag wordt de kerk bijeengebracht uit al de volken van de wereld. Door het Woord van Christus en door Zijn Geest. Vanaf die dag ‘woont’ de Heilige Geest in de gemeente en in iedere gelovige. (2 Cor. 6: 16) ‘Wij toch zijn de tempel van de Levende God, gelijk God gesproken heeft: “Ik zal onder hen wonen en wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn’. De gemeente wordt na de Pinksterdag de woonplaats, de tempel, van de Heilige Geest. Maar ook iedere gelovige is daarvan een tempel. ‘Weet gij niet, (1 Cor. 3 : 16) dat gij Gods tempel zijt, en dat de (1 Cor. 6: 19) Geest Gods in u woont? Iedere gelovige wordt als het ware ‘als een levende steen’ gebruikt voor het gebouw dat de gemeente is, de (1 Petr. 2:4-10) tempel van de Geest van God.

DutchEnglishFrenchGerman